Regulamin podręczników

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

w Niepublicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek
im. bł. Laury Vicuña w Dzierżoniowie

 

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Przedmiot Regulaminu

 

1.   Niniejszy„regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a)   zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

b)  tryb przyjęcia podręczników na stan biblioteki szkolnej,

c)   postępowanie w przypadku zagubienia, zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

2.   Każdy uczeń powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystaniaz darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

§ 2

Słowniczek

 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

Szkoła –Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuña
w Dzierżoniowie.

Biblioteka –biblioteka podręczników szkolnych funkcjonująca w ramach biblioteki szkolnej.

Uczeń –uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae pkt. 5 ustawy o systemie oświaty
(Dz. U. z 2014 r. poz. 811).

Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia.

Wychowawca klasy – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy.

 


Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

 

1.   Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej Biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2.   Biblioteka nieodpłatnie:

    wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,

    przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

3.   Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

 

Rozdział III
PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

 

1.   Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przyjęte na stan Biblioteki na podstawie protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2.   Podręczniki, materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.

3.   Podręczniki i materiały edukacyjneprzekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

 

 

Rozdział IV
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 

§ 1
Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

 

1.   Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 lub później.

2.   Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

3.   Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.

4.   Rejestracja następuje najpóźniej do końca pierwszego tygodnia rozpoczynającego dany rok szkolny.

 

§ 2

Okres trwania wypożyczenia

 

1.   Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego-najpóźniej do 15 września danego roku szkolnego.

2.   Podręczniki wypożyczane są częściami na czas pracy dydaktycznej w klasie.

  1. 3.Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura, o której mowa w § 3Regulaminu.

4.   Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

5.   Zwrot podręcznika warunkuje uzyskanie wpisu na karcie obiegowej, świadczącego
o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.

 

§ 3

Procedura wypożyczania podręcznika

 

1.   Na początku roku szkolnego wychowawca klasy, na podstawie stosownego protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, pobieraz biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbierównej liczbie uczniów swojej klasy.

2.   Wraz z pobraniem podręczników lub materiałów edukacyjnych wychowawca klasy ma obowiązek pobrać z sekretariatu „umowy użyczenia podręczników rodzicom ucznia” (załącznik nr 3). Podpisane umowy wychowawca dostarcza do sekretariatu do dnia
30 września danego roku.

  1. 3.Wychowawca zapoznaje uczniów i rodziców z regulaminem korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych.
  2. 4.Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych,a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili wychowawcy.

 

§ 4

Zmiana Szkoły

 

1.   Uczeń, który w trakcieroku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji
w Szkole, zobowiązany jest
niezwłocznie zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne.

2.   W przypadku niemożności zwrotu otrzymanych podręczników lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

 

 

Rozdział V
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE
PODRĘCZNIKI

 

§ 1
Obowiązki
ucznia związane z wypożyczeniem

 

1.   Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed zniszczeniem.

2.   Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

3.   Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

4.   Wraz z upływem terminu zwrotu ustalonego przez szkołęuczeń powinien uporządkować podręczniki.

  1. 5.Po zebraniu kompletu podręczników i materiałów edukacyjnych wychowawca przekazuje je zgodnie z protokołem zwrotu podręczników (załącznik nr 4).

§ 2
Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 

1.   Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

2.   Na żądanie Bibliotekarza/wychowawcy użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

3.   Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnychi uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

 

§ 3
Zakres odpowiedzialności

 

1.   Rodzic/opiekun ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

2.   W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

3.   Wartość podręczników dla klas I-VIII Szkoły Podstawowej określa w każdym roku szkolnym Ministerstwo Edukacji i Nauki.

4.   W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych lub zniszczonych podręczników wychowawca powiadamia Rodzica o kosztach uszkodzonych (zagubionych) podręczników. W przypadku nieuregulowania zapłaty wysyła do Rodzica wezwanie do zapłaty, którego treść stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 4
Zwrot podręczników

 

1.   W przypadku niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnegow terminie określonym w niniejszym Regulaminie Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotukosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

2. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zniszczył bądź zgubił podręcznik lub materiał edukacyjny zobowiązany jest do uiszczenia wskazanej kwoty na podane konto szkoły.


Rozdział VI

INWENTARYZACJA

 

  1. 1.Inwentaryzacja zasobów Biblioteki w zakresie podręczników oraz materiałów edukacyjnych odbywa się raz w roku po rozliczeniu podręczników przez wychowawców klas.
  2. 2.Inwentaryzację przeprowadza w połowie czerwca każdego roku Bibliotekarz przy udziale wyznaczonej przez Dyrektora komisji.
  3. 3.Bibliotekarz, niezwłocznie po inwentaryzacji przedstawia Dyrektorowi sprawozdanie z wykorzystania podręczników i materiałów edukacyjnych wraz z wnioskiem o uzupełnienie zbiorów.
  4. 4.Wzór protokołu kontroli zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.

 

 

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.   Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu
istosowania się do zawartych w nim postanowień.

2. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem i rodzicem rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

4.   Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

5.   Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

6.   Niniejszy Regulamin w chodzi w życie z dniem 23.08.2021 r.